ZAREZERVOVAT POKOJ ZAREZERVOVAT STŮL

Všeobecné smluvní podmínky

Obchodní podmínky společnosti
(dále jen „obchodní podmínky“)

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavírané společností Ploberger s.r.o. se sídlem Praha 1 – Staré Město, Haštalská 752/14, PSČ 110 00, IČO 60196327, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod C 145616 (dále jen „hoteliér“) se třetími osobami v rámci podnikatelské činnosti vymezené v článku 1 těchto obchodních podmínek.

 1. Působnost těchto obchodních podmínek

1.1 Hoteliér provozuje hotel (dále jen „hotel“), který se nachází na adrese Staré Město, Haštalská 752/14, PSČ 110 00, Česká republika.

1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy se třetími stranami, na jejichž základě hoteliér v rámci provozu hotelu:

poskytuje ubytovací služby a s nimi související služby (zejména stravovací služby);

pronajímá místnosti pro zasedání, konference nebo jiná setkání, jakož i doprovodné služby (zejména stravovací služby)

(dále jen „služby“).

 1. Smluvní strana

2.1 Smluvní stranou je na jedné straně hoteliér a na druhé straně fyzická nebo právnická osoba, která hoteliérovi potvrdila jeho nabídku – rezervované pokoje nebo případně podala objednávku u hoteliéra (dále jen „smluvní strana“).

2.2 Jestliže si smluvní strana rezervuje služby a/nebo učiní objednávku pro jinou osobu a/nebo pro více osob (dále jen „hosté“), je smluvní strana smluvní stranou i v těchto případech a ručí za řádné plnění smlouvy ze strany hostů, kterých se týká příslušná objednávka a/nebo její potvrzení. To platí i v případě, že hoteliér výslovně nebo implicitně souhlasí s tím, že bude od hostů požadovat úhradu nákladů na služby; smluvní strana je vždy kolektivním dlužníkem za všechny závazky hostů vůči hoteliérovi.

2.3 Pokud smluvní strana neprovádí rezervaci pro sebe, ale pro třetí osoby, a tuto skutečnost jasně uvede ve své žádosti a/nebo potvrzení nabídky, bude hoteliér od hostů požadovat úhradu nákladů na služby a nebude je požadovat po smluvní straně ani v případě, že hosté nesplní své platební povinnosti ve lhůtě splatnosti nebo vůbec. Příslušné údaje o hostech v objednávce smluvní strany nejsou závazné ani rozhodující, závazné a rozhodující jsou pouze údaje uvedené v potvrzení nabídky.

2.4 Za škody způsobené hosty a za náklady, které nehradí hosté (např. minibar, placená televize), odpovídá smluvní strana.

2.5 Hoteliér je oprávněn od hostů požadovat při registraci nebo předem zálohu z jejich kreditní nebo debetní karty (dále jen „kreditní karta“). V takovém případě je osoba, jejíž údaje o kreditní kartě se uchovávají, rovněž společně a nerozdílně odpovědná za úhradu všech nákladů a škod, které vzniknou v důsledku služeb poskytnutých hoteliérem ve prospěch jednoho nebo více hostů. Výše uvedené neplatí, pokud držitel kreditní karty prokáže, že údaje o kreditní kartě byly hoteliérovi poskytnuty bez jeho vědomí a vůle.

 1. Uzavření smlouvy

3.1 V rámci těchto obchodních podmínek vzniká smlouva mezi hoteliérem a druhou smluvní stranou okamžikem

 • předložení objednávky druhou smluvní stranou a/nebo
 • nabídky učiněné hoteliérem na základě objednávky druhé smluvní strany a
 • přijetí takové nabídky příslušnou druhou smluvní stranou.

3.2 Objednávka smluvní strany může být písemná, ústní nebo jiná, musí však uvádět dobu a počet hostů. K obchodním podmínkám připojeným k objednávce smluvní strany se nepřihlíží a nejsou součástí smlouvy s výjimkou případů, kdy hoteliér ve svém potvrzení připustí použitelnost takových obchodních podmínek.

3.3 Nabídka hoteliéra (dále jen „nabídka“) musí být výhradně písemná, čímž se rozumí také e-mail a/nebo elektronická kopie. Rezervace pokojů (potvrzení nabídky) smluvní stranou (dále jen „potvrzení“) musí být výhradně písemná, čímž se rozumí také e-mail a/nebo elektronická kopie.

3.5 Ustanovení obsažená v nabídce mají přednost před ustanoveními obsaženými v těchto obchodních podmínkách.

3.6 Služby, které smluvní strana výslovně neuvedla ve své objednávce (např. parkování), nemusí hoteliér zajišťovat. Pokud host požaduje služby, které nebyly součástí objednávky smluvní strany, může tyto služby poskytnout hoteliér. V takovém případě smluvní strana rovněž ručí za úhradu těchto nákladů ze strany hosta.

3.7 Smluvní strana uvede v objednávce závazný počet ubytovaných hostů v jednotlivých pokojích. Hoteliér je oprávněn odmítnout ubytování, pokud má být v pronajatém pokoji ubytováno více osob, než je uvedeno v objednávce. Pokud hoteliér zjistí, že je pokoj obsazen více osobami, než je uvedeno v nabídce, může smluvní straně účtovat dodatečný poplatek nebo nařídit vyklizení pokoje.

3.8 Smluvní strana je odpovědná za to, že každý host souhlasí s těmito obchodními podmínkami, bere na vědomí zásady ochrany osobních údajů a zavazuje se tyto obchodní podmínky dodržovat; porušení těchto obchodních podmínek ze strany hosta je považováno za porušení samotnou smluvní stranou.

 1. Platba za služby

4.1 Ceny služeb, které si smluvní strana u hoteliéra objednává pro sebe a/nebo pro hosty, jsou uvedeny v nabídce nebo potvrzení. Kromě toho mohou ceny vycházet z těchto obchodních podmínek a/nebo jiných dokumentů a informací, které byly smluvní straně a/nebo hostovi poskytnuty.

4.2 Ceny služeb uvedené v nabídce nebo potvrzení vycházejí z informací, které smluvní strana poskytla hoteliérovi v rámci své objednávky. Hoteliér je oprávněn jednostranně zvýšit cenu, pokud smluvní strana zamlčela informace, které mají vliv na stanovení ceny (např. ubytování s domácím zvířetem).

4.3 Všechny částky jsou uváděny včetně příslušné DPH, pokud hoteliér výslovně neuvede jinak. Cena ubytování nezahrnuje místní daň z pobytu, pokud hoteliér výslovně neuvede jinak. K ceně bude připočtena aktuální sazba stanovená závaznými právními předpisy.

4.4 Všechny platby musí být provedeny v měně, která je uvedena v nabídce nebo potvrzení. Pokud si smluvní strana a/nebo host přeje zaplatit účet v hotovosti, může tak učinit v hotelu v měnách CZK nebo EUR; platby v hotovosti v jiných měnách nejsou možné. Pokud smluvní strana nebo host zaplatí účet kreditní kartou, je tato karta zatížena částkou v Kč. Fakturovaná částka je na faktuře uvedena v CZK a EUR. Pro případný přepočet, který by byl nutný pro úhradu služeb v hotovosti, použije hoteliér oficiální směnný kurz České národní banky platný v den, kdy se host ubytoval.

4.5 Pokud smluvní strana a/nebo host platí bankovním převodem, musí použít bankovní údaje, které jsou uvedeny na faktuře; bankovní účet musí být veden v měně faktury. Bankovní poplatky a kurzová rizika nese smluvní strana nebo host. Smluvní strana nebo host jsou povinni uhradit vyúčtování ve lhůtě uvedené na faktuře.

4.6 Pokud smluvní strana a/nebo host platí kreditní kartou a/nebo poskytli hoteliérovi údaje o své kreditní kartě za účelem zajištění rezervace, je hoteliér oprávněn kdykoli po uplynutí lhůty pro bezplatné zrušení rezervace (viz článek 5 těchto obchodních podmínek) strhnout z příslušné kreditní karty částku uvedenou v nabídce nebo potvrzení.

4.7 Smluvní strana bere na vědomí, že hoteliér nemusí přijímat kreditní karty vydané některými karetními společnostmi. Smluvní strana je povinna zkontrolovat, zda hoteliér přijímá kreditní karty vydané konkrétními společnostmi vydávajícími kreditní karty.

4.8 Hoteliér je oprávněn požadovat zálohu nebo platbu v plné výši ještě před příjezdem. Smluvní strana je povinna zaplatit za služby uvedené hoteliérem na zálohové faktuře ve lhůtě splatnosti uvedené na této faktuře, přičemž rozhodující je datum připsání částky na účet hoteliéra. Po obdržení zálohy vystaví hoteliér na přijatou platbu daňový doklad v souladu s platnými právními předpisy. Po poskytnutí služeb vystaví hoteliér řádný daňový doklad pro vyúčtování služeb, na které se použije záloha uhrazená na základě zálohové faktury.

4.9 Pokud smluvní strana nesplní platební povinnost podle článku 4.8 těchto obchodních podmínek, neznamená to zrušení potvrzení ze strany smluvní strany; smluvní strana je v takovém případě pouze v prodlení s plněním své platební povinnosti; smlouva jako taková však zůstává v platnosti.

4.10 V případě prodlení smluvní strany a/nebo hosta se splněním platební povinnosti jsou smluvní strana a host povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení nebo jeho část; případné nároky hoteliéra na zákonný úrok z prodlení nebo nároky hoteliéra na náhradu škody tím nejsou dotčeny.

 1. Zrušení potvrzení

5.1 Smluvní strana a/nebo host mohou potvrzení kdykoli zrušit, avšak s výhradou stornopoplatků vyplývajících z příslušné nabídky nebo potvrzení. Pokud nabídka nebo potvrzení neobsahuje žádné informace o zrušení, platí podmínky tohoto článku 5.

5.2 Pokud si smluvní strana rezervuje maximálně dva pokoje na maximálně pět nocí, platí následující:

Pokud hoteliér obdrží storno nejpozději sedm (7) dní před datem příjezdu hosta podle potvrzení, a to nejpozději do 18:00 hodin středoevropského času v daný den, je storno pro smluvní stranu nebo hosta bezplatné. Pokud smluvní strana nebo host neprovedou storno ve výše uvedené lhůtě a/nebo pokud host nevyužije služby hotelu, které jsou uvedeny v potvrzení, nebo je nevyužije v plném rozsahu, jsou smluvní strana nebo host povinni uhradit veškeré dlužné částky dle potvrzení, a to v rozsahu poplatku za první noc v době ubytování dle potvrzení.

5.3 V případech, na které se nevztahuje článek 5.2 těchto obchodních podmínek, platí následující:

Pokud je storno doručeno nejpozději třicet (30) dní před datem příjezdu hosta podle potvrzení, je toto storno pro smluvní stranu nebo hosta bezplatné. Pokud smluvní strana nebo host neprovedou storno ve výše uvedené lhůtě a/nebo host nevyužije služby hotelu, jak je uvedeno v potvrzení, nebo je nevyužije v plném rozsahu, jsou smluvní strana nebo host povinni uhradit veškeré dlužné částky dle potvrzení v rozsahu poplatku za celou dobu ubytování dle potvrzení.

5.4 Nedostavení se hosta v den příjezdu podle potvrzení bude vykládáno jako zrušení objednávky; stornopoplatek se řídí potvrzením obdobným způsobem podle tohoto článku 5.

 1. Registrace, odhlášení

6.1 Registrací se ve smyslu těchto obchodních podmínek rozumí osobní registrace hosta na recepci hotelu a vydání přístupových karet do jeho pokoje. Odjezdem se ve smyslu těchto obchodních podmínek rozumí zaplacení neuhrazeného účtu smluvní stranou a/nebo hostem hoteliérovi, vyklizení pokojů obsazených hostem a vrácení všech přístupových karet od pokojů hoteliérovi.

6.2 Při registraci musí host předložit platný cestovní pas nebo občanský průkaz, potvrzení a platnou kreditní kartu. Host souhlasí s tím, že údaje o kreditní kartě budou uloženy za účelem zajištění pohledávek hoteliéra vůči smluvní straně a/nebo hostovi. Hoteliér má právo nahlížet do víz hostů, kteří v České republice z důvodu své státní příslušnosti podléhají vízové povinnosti, a se souhlasem hosta zařadit jejich kopii do spisu. Hoteliér je oprávněn odmítnout registraci, pokud host nesplní nebo zcela nesplní požadavky na identifikaci a dokumentaci uvedené v tomto odstavci.

6.3 Hoteliér si v případě, že nemá pro hosta k dispozici pokoj odpovídající specifikaci v objednávce, vyhrazuje právo ubytovat hosta v jiném hotelu hoteliéra nebo v jiném hotelu třetí strany, ve stejné lokalitě jako hotel, za stejnou cenu a se službami na úrovni odpovídající službám objednaným smluvní stranou nebo na vyšší úrovni. Pokud jsou tyto podmínky splněny, nedochází k porušení smluvní povinnosti hoteliéra (jeho povinnosti poskytnout hostovi služby jsou tímto splněny), a proto nemá smluvní strana ani host právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat jinou náhradu.
6.4 Pravidelná registrace je od 15 hodin středoevropského času. Hoteliér si vyhrazuje právo předat hostovi pokoj později, pokud tomu brání provozní důvody na straně hotelu.

6.5 Odhlášení probíhá do 12 hodin středoevropského času. Pokud si host přeje pozdější odhlášení, musí tuto žádost nahlásit na recepci nejpozději do 12 hodin v den před odjezdem. Žádost hosta po opožděném předání pokoje je hoteliér oprávněn odmítnout.

6.6 Pokud host opustí svůj pokoj později, je povinen uhradit následující náklady:

 • a) Pokud host oznámil hoteliérovi pozdní odhlášení v souladu s článkem 6.5 těchto obchodních podmínek a hoteliér proti tomu nevznese námitky, je host povinen zaplatit hoteliérovi za odhlášení před 18:00 hodinou v den odjezdu 50 % příslušné denní ceny pokoje podle aktuálního ceníku. Pokud je pokoj uvolněn po 18:00 hodině v den odjezdu, je host povinen uhradit 100 % denní sazby za pokoj podle potvrzení, není-li dohodnuto jinak.
 • b) V případech, na které se nevztahuje odstavec a) tohoto článku 6.6, je host povinen zaplatit v případě zpoždění odhlášení kratšího než 2 hodiny 50 % denní sazby hotelu platné pro jím užívaný typ pokoje; v případě zpoždění odhlášení delšího než 2 hodiny je smluvní strana povinna zaplatit 100 % denní sazby hotelu platné pro období do 12:00 hodin následujícího dne.

Výše uvedená ustanovení se opakují i pro případné další dny zpoždění.

6.7 Bez ohledu na článek 6.6 těchto obchodních podmínek je hoteliér v případě pozdního odhlášení oprávněn odnést osobní věci hosta z pokoje a uložit je na jiném místě v hotelu; tím nejsou dotčeny platební povinnosti smluvní strany podle článku 6.6 těchto obchodních podmínek. Hoteliér uloží předměty v prostoru hotelu, kam mají přístup pouze zaměstnanci hotelu. Hoteliér si vyhrazuje právo účtovat smluvní straně nebo hostovi odpovídající poplatek za uskladnění vyklizených předmětů.

6.8 Hosté, kteří nedosáhli věku 18 let (dále jen „nezletilí“), musí být doprovázeni osobou, která již dosáhla 18 let dosáhla (dále jen „dospělý“) a je s nezletilým v rodinném vztahu; pro posouzení této okolnosti předloží host svůj cestovní pas nebo průkaz totožnosti a cestovní pas nebo průkaz totožnosti nezletilého. Hoteliér nezaregistruje nezletilou osobu bez doprovodu dospělé osoby nebo nezletilou osobu s dospělou osobou, která není s nezletilou osobou v příbuzenském vztahu, čímž není dotčen nárok hotelu na úhradu nákladů ze strany smluvní strany.

6.9 V těchto podmínkách se pojmem „inzerovaná cena“ rozumí cena platná pro každý typ pokoje, která je v daný den k dispozici na internetu a na recepci hotelu.

 1. Parkování

7.1 Hoteliér má k dispozici nehlídaná parkovací místa v podzemní garáži. Pokud tato parkovací místa ještě nebyla přidělena jiným hostům, má host tato místa k dispozici za parkovné stanovené hoteliérem.

7.2 Výši parkovného zveřejňuje hoteliér a na jeho aktuální výši se lze informovat také na recepci hotelu.

7.3 Host je zodpovědný za vjezd a výjezd z garáže, jakož i za vjezd a výjezd z parkovacích míst. Hoteliér upozorňuje, že garáž je malá a vjezd a výjezd z garáže, stejně jako vjezd a výjezd z parkovacích míst, vyžaduje manévrování ve stísněném prostoru. Pokud se host obává, že na to jeho manévrovací schopnosti nestačí, neměl by podzemní garáž využívat. Hoteliér proto neodpovídá za škody způsobené při vjezdu nebo výjezdu z garáže nebo parkovacího místa, a to ani v případě, že zaměstnanci hotelu hostovi při těchto manévrech zdvořile asistují.

7.4 Hoteliér neodpovídá za škody na zaparkovaném vozidle, za ztrátu zaparkovaného vozidla a/nebo za ztrátu věcí, které jsou nebo byly ve vozidle. Host by neměl ve voze nechávat žádné cennosti a měl by zamknout dveře vozu.

 1. Kouření

8.1 V celém hotelu je zakázáno kouřit, a to i na pokojích. Aby nedošlo k nedorozumění, upozorňujeme, že i kouření „z okna“ je přísně zakázáno. Prostory, ve kterých platí všeobecný zákaz kouření, jsou buď označeny, nebo se na ně můžete informovat na recepci.

8.2 Host a smluvní strana odpovídají hoteliérovi za veškeré náklady, škody a pokuty, které hoteliérovi vzniknou tím, že host kouří na místech, kde to není povoleno; zejména, nikoli však výlučně, host a smluvní strana odpovídají hoteliérovi společně a nerozdílně za náklady, které hoteliér vynaloží na výměnu textilií, koberců nebo jiného vybavení, jejichž zápach byl ovlivněn kouřením hosta. Host je povinen uhradit hoteliérovi ušlý zisk (v souladu se sazbou za pronájem) za pokoj, který podle názoru hoteliéra nemůže být pronajat nebo byl odmítnut jiným hostem z důvodu nikotinového zápachu a musí být vyvětrán; povinnost úhrady se vztahuje na celou dobu větrání potřebnou k odstranění nikotinového zápachu a může trvat několik dní.

8.3 Pokud se host na výzvu hoteliéra nezdrží kouření, je hoteliér oprávněn hosta vykázat z hotelu a vyklidit pokoj, aniž by tím zanikal jeho nárok na úhradu poskytnutých služeb.

8.4 Pokud host spustí požární poplach kvůli kouření v místě, kde platí obecný zákaz kouření, nebo spustí požární poplach jiným pochybením, uhradí host a/nebo smluvní strana veškeré náklady vzniklé hoteliérovi z důvodu požárního poplachu.

8.5 I v místech, kde obecný zákaz kouření neplatí, musí host dbát na to, aby neznečišťoval a/ani nepoškozoval majetek hoteliéra nebo třetí osoby ohněm, popelem, kouřem nebo nedopalky cigaret. Host je povinen uhradit způsobenou škodu.

 1. Buzení telefonem

Pokud si hosté přejí, aby je recepce hotelu probudila telefonem, mohou o to požádat. Hoteliér se bude snažit toto přání splnit a hostovi v požadovaný čas zavolat, a pokud hovor nebude přijat, zaklepe na dveře. Hoteliér však žádným způsobem nezaručuje, že buzení bude úspěšné a/nebo že se host skutečně probudí, a proto hoteliér nenese odpovědnost za případné negativní důsledky, které hostovi vzniknou v důsledku neúčinného buzení.

 1. Vybavení hotelového pokoje, úklid

10.1 Veškeré zařízení a vybavení hotelu, a to i to, které je určeno ke spotřebě, je majetkem hotelu a je určeno pouze k použití v hotelu. Poskytnuté pantofle, župany, elektrická zařízení nebo kosmetické přípravky mohou být po odjezdu hosta ponechány v pokoji, pokud nebyly spotřebovány v rámci účelu, ke kterému jsou určeny.

10.2 Hoteliér je oprávněn zahrnout chybějící vybavení do účtu vystaveného smluvní straně a/nebo hostovi nebo použít údaje z kreditní karty uložené při přihlášení a strhnout příslušnou částku z kreditní karty.

10.3 Placené služby nabízené hoteliérem nebo třetími stranami, které může host využít před pobytem, během něj nebo po něm (např. placená televize, internet, minibar, kyvadlová doprava, Planet ZEN), budou připočteny na účet hosta a host nebo smluvní strana je musí uhradit. To platí nejen pro služby, o kterých hoteliér v okamžiku odhlášení ví, že je host využil, ale také pro služby, o kterých se dozví až po odhlášení hosta. V takovém případě může hoteliér rovněž použít údaje o kreditní kartě uložené při přihlášení a strhnout z příslušné kreditní karty odpovídající částku.

10.4 Host a/nebo smluvní strana odpovídá hoteliérovi za jakoukoli ztrátu nebo poškození zařízení v hotelovém pokoji způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany hosta. To neplatí pro položky, které jsou určeny ke spotřebě.

10.5 Úklidová služba uklízí pokoje denně mezi 8. a 16. hodinou, přičemž pokoje s nápisem „Nerušit“ na dveřích nebudou uklizeny. Host nemá nárok na úklid svého pokoje v určitý čas. Úklidová služba je hostům k dispozici v případě konkrétního problému s jejich hotelovým pokojem od 16:00 do 20:00 hodin; hosté by měli o tuto službu požádat na recepci.

 1. Snídaně

11.1 Pokud má host nárok na snídani, musí se na snídani dostavit v době stanovené hoteliérem pro snídani na místo, které je v hotelu k tomuto účelu vyhrazeno.

11.2 Mimo čas stanovený hoteliérem pro snídani a/nebo na jiném místě lze o snídani požádat pouze v případě, že host oznámí své přání nejpozději do 20:00 hodin předchozího dne na recepci hotelu, hoteliér tuto skutečnost potvrdí a host souhlasí s úhradou dodatečných nákladů. Hoteliér se rovněž vynasnaží připravit snídani ve formě cestovního balíčku pro hosty, kteří si ji objednali a zaplatili. Složení snídaně je výhradně v kompetenci hoteliéra. Host není oprávněn požadovat určité potraviny nebo způsoby přípravy.

11.3 O sestavení snídaně rozhoduje hoteliér. Host nemůže požadovat, aby mu byly k dispozici určité pokrmy nebo nápoje nebo aby byly připraveny zvláštním způsobem. Pokud je to v možnostech hotelu, mohou být zvláštní požadavky hosta splněny, ovšem za příplatek.

11.4 Pokud host vyžaduje zvláštní dietu ze zdravotních důvodů nebo z důvodu svého přesvědčení, může to nahlásit na recepci hotelu; hoteliér se bude snažit tuto dietu nabídnout, ale host na ni nemá právní nárok.

11.5 Hoteliér má právo krátkodobě změnit čas snídaně nebo ji přesunout na jiné místo, zejména pokud se v hotelu koná nějaká akce.

11.6 Ze snídaňové místnosti není dovoleno vynášet potraviny; to se týká i čajových sáčků a sáčků s kávou. Aby se předešlo nedorozuměním, uvádí se, že příprava a přeprava obědových balíčků není povolena. Hoteliér se však pokusí připravit hostovi odpovídající obědový balíček; host může požádat o proplacení nákladů na něj.

 1. Domácí zvířata

12.1 Host si může vzít do hotelového pokoje domácí zvíře. Host musí své domácího zvíře nahlásit na recepci hotelu a zaplatit za něj případný další poplatek.

12.2 Host je povinen zajistit, aby jeho domácí zvíře neohrožovalo ostatní hosty hotelu nebo personál hotelu. Dále musí brát v úvahu obavy třetích stran, i když sám nepovažuje své zvíře za nebezpečné. Host je zejména povinen mít domácí zvířata na vodítku, v případě potřeby s náhubkem, a mít je vždy pod dohledem.

12.3 Host je odpovědný za veškeré škody způsobené domácími zvířaty, která přivede do hotelu.

12.4 Hoteliér nebo jeho zaměstnanci mají právo vzít domácí zvíře do péče nebo zajistit jeho znehybnění lékařem nebo policisty, pokud se hoteliér domnívá, že zvíře představuje objektivní nebezpečí pro ostatní hosty nebo personál, a host nedokáže zvíře dostat pod kontrolu nebo není včas nalezen.

 1. Služby concierge

13.1 Hoteliér nabízí tzv. služby concierge v rozsahu stanoveném hoteliérem. Hoteliér má právo změnit rozsah, zejména pak pozastavit některé služby concierge. Služby concierge zahrnují mimo jiné distribuci vstupenek na kulturní akce, poskytování dopravních služeb a rezervace v restauracích.

13.2 Pokud hotel poskytuje služby concierge zdarma, nenese hoteliér odpovědnost za chyby v rezervaci nebo objednávce. Host nemá právní nárok na ujednání přesně podle jeho přání.

13.3 Host bere na vědomí, že některé služby concierge zahrnují zprostředkování služeb, které jsou poskytovány smluvními nebo obchodními partnery hoteliéra (např. kyvadlová doprava, Planet Zen). Hoteliér není v žádném případě povinen hostovi předkládat obchodní podmínky. V případech, kdy jiné subjekty na trhu nabízejí výhodnější podmínky než poskytovatelé služeb zprostředkovaní hoteliérem, nevzniká v té souvislosti hostovi žádný právní nárok.

 1. Obecná práva a povinnosti hosta

14.1 Hoteliér má domovskou pravomoc ve všech oblastech hotelu. Toto právo mohou vůči hostovi uplatnit i zaměstnanci hoteliéra.

14.2 Host se musí ve veřejných prostorách hotelu chovat ohleduplně a dbát na to, aby nerušil nebo neobtěžoval ostatní hosty. Host musí zejména dbát na to, aby se ve veřejných prostorách hotelu pohyboval vhodně oblečený a přizpůsobil hlasitost svému okolí.

14.3 Host musí dodržovat noční klid od 22:00 do 7:00 SEČ. Pokud host nedodržuje noční klid ani po upozornění personálem hotelu na rušení nočního klidu, které způsobuje, je hoteliér oprávněn pokoj vyklidit nebo nechat vyklidit a hosta z hotelu vykázat; tím nejsou dotčeny nároky hoteliéra vůči smluvní straně a/ani vůči hostovi.

14.4 Pokud host opouští hotelový pokoj – platí i při odhlášení – musí se ujistit, že v koupelně není otevřený žádný kohoutek a v pokoji nehoří otevřený oheň. Škodu způsobenou nedodržením těchto povinností hradí smluvní strana a/nebo host.

14.5 Hoteliér má právo vstoupit do pokoje, který host obývá, zejména za účelem úklidu pokoje, výměny ručníků a výměny použitých kosmetických přípravků.

14.6 Host má možnost uložit své osobní věci, které chce chránit před ztrátou, do trezoru umístěného v pokoji nebo do hotelového trezoru; tyto trezory poskytuje hoteliér podle svého uvážení; na poskytnutí a/nebo funkčnost trezorů nemá host právní nárok. Hoteliér v žádném případě neodpovídá za ztrátu, a to ani v případě, že tyto osobní věci byly uloženy v některém z trezorů.

14.7 Hoteliér může pověřit třetí osoby výkonem svých práv a povinností podle těchto obchodních podmínek, jednotlivých smluv a/nebo platných právních předpisů; zaměstnanci hoteliéra jsou k tomu oprávněni v každém případě.

14.8 V hotelu je k dispozici bezplatné připojení k internetu (wi-fi). Na internetové připojení nemá host právní nárok; hoteliér může internetové připojení pozastavit nebo zpomalit. Při používání internetu je host povinen neprohlížet žádný internetový obsah, který porušuje právní předpisy, ani neprovádět na internetu žádnou činnost, která je z důvodu technologie nebo obsahu nezákonná. Host bere na vědomí, že hoteliér má oprávněný zájem archivovat záznamy klikání a případně informace o aktivitách při nahrávání a stahování. V případě potřeby je může poskytnout orgánům činným v trestním řízení, pokud jej k tomu orgány činné v trestním řízení vyzvou. Hoteliér má oprávněný zájem předem filtrovat nebo blokovat určité stránky, zejména v případě streamovacích služeb a platforem pro sdílení souborů. Hotel může svým hostům na požádání bezplatně zapůjčit přenosný wi-fi router. Podmínky bezplatného zapůjčení takového routeru jsou k dispozici na vyžádání na recepci hotelu.  Příslušné zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde: Zásady ochrany osobních údajů.

 1. Používání lázeňského areálu

15.1 Hoteliér může hostovi poskytnout bezplatné využití lázní a fitness. Hoteliér má právo upravit jeho rozsah a podobu.

15.2 Pokud host využije lázeňský areál a/nebo fitness centrum, je to na jeho vlastní odpovědnost. Rovněž je odpovědný za dohled nad svými dětmi a osobami, nad nimiž má dohledovou povinnost. Hotel neodpovídá za zranění a/nebo škody způsobené hostem nebo osobami ubytovanými s hostem.

15.3 Kromě obecného zákazu kouření je do celého lázeňského areálu zakázáno vnášet a konzumovat jakékoli potraviny a alkoholické nápoje.

15.4 Saunový prostor je zpravidla k dispozici pravidelně denně od 6:30 do 22:00 hodin; nejsou stanoveny žádné zvláštní časy vyhrazené podle pohlaví. Prostor sauny nelze rezervovat ani používat výhradně. Alespoň hodinu předtím, než si hosté přejí saunu využít, o tom musí informovat recepci, aby byla sauna připravena k použití.

15.5 Fitness je zpravidla možné využívat denně od 6:30 do 22:00 hodin.

 1. Ochrana osobních údajů

16.1 Hoteliér důsledně a dlouhodobě chrání osobní údaje a soukromí návštěvníků svých webových stránek a svých zákazníků, dodavatelů a dalších osob. Veškeré postupy a opatření přijaté a prováděné hoteliérem v této oblasti důsledně vycházejí z platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a soukromí. Zásady ochrany osobních údajů hoteliéra jsou k dispozici zde: Zásady ochrany osobních údajů.

 1. Vyšší moc

17.1. Za porušení smlouvy se nepovažuje situace, kdy některá ze smluvních stran nesplní svůj závazek v důsledku překážky, která nastala nezávisle na vůli smluvní strany a brání mu ve splnění jeho závazku, přičemž nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana mohla tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a že tuto překážku mohla předvídat v době vzniku svého závazku (např. válka, celostátní nebo průmyslová stávka, zemětřesení, záplavy, požár, teroristický útok apod.). Smluvní strany výslovně prohlašují, že nemoc/úraz hosta se za takovou překážku nepovažuje. Na základě požadavku druhé smluvní strany předloží dotyčná smluvní strana doklad o existenci okolností vylučujících její odpovědnost z důvodu vyšší moci vydaný příslušným orgánem nebo organizací, která zastupuje zájmy země, v níž překážka vznikla.

17.2 Pokud se smluvní strany elektronicky nedohodnou jinak, prodlužují se smluvně sjednané lhůty o dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost z důvodu vyšší moci. Pokud doba trvání těchto okolností přesáhne 90 dnů, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy písemně odstoupit, aniž by to pro odstupující smluvní stranu mělo jakékoli negativní právní důsledky.

17.3 Smluvní strana, která poruší svou povinnost, nebo vzhledem ke všem okolnostem měla vědět, že poruší svou smluvní povinnost, je povinna elektronicky oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která brání nebo bude bránit plnění povinností, související důsledky a předpokládanou dobu trvání. Taková zpráva musí být předložena bez zbytečného odkladu poté, co se povinná smluvní strana o překážce dozví nebo měla dozvědět, pokud by postupovala s náležitou péčí. Škody vzniklé v důsledku pozdního oznámení hrozby nebo vzniku vyšší moci hradí smluvní strana odpovědná za toto pozdní oznámení.

17.4 Pokud byla překážka popsaná v odstavci 17.1 těchto obchodních podmínek způsobena opatřeními nebo jinými omezeními přijatými příslušnými orgány v důsledku v době uzavření smlouvy nepředvídatelné situace (např. vyhlášení pandemie) a tato opatření/omezení měla významný negativní dopad na schopnost smluvních stran plnit smlouvu, zejména omezila dopravu, možnosti cestování, pracovní a otevírací dobu, ubytování atd., postup podle bodů 17.1 až 17.3 obchodních podmínek se nepoužije a smluvní strana se nezbaví povinnosti plnit smlouvu. Smluvní strana je povinna o takové překážce informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděla, spolu s důkazy o dopadu překážky na její schopnost plnit smlouvu. Smluvní strany jsou povinny jednat o úpravě smluvních podmínek, v níž bude překážka zohledněna. Pokud se smluvní strany nedohodnou do 90 dnů ode dne oznámení druhé smluvní straně, jejíž plnění je touto překážkou podstatně ztíženo nebo znemožněno, je tato smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, aniž by odpovídala za škodu způsobenou takovým odstoupením. Nejsou tím však dotčeny její závazky vzniklé před ukončením smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

18.1 Tyto obchodní podmínky se řídí právem České republiky. Použití kolizních ustanovení je tímto vyloučeno.

18.2 V případech, kdy je smluvní stranou spotřebitel, je orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Štěpánská 795/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, webové stránky: ČOI.

18.3 Hoteliér vyřizuje stížnosti spotřebitelů na následující e-mailové adrese: front.office@maximilianhotel.com. Informace o vyřízení stížnosti smluvní strany, která je spotřebitelem, zašle hoteliér na e-mailovou adresu smluvní strany uvedenou v nabídce.

18.5 Veškeré spory mezi smluvními stranami týkající se smlouvy nebo těchto smluvních podmínek budou řešit příslušné české soudy, které mají v dané věci pravomoc. Je-li smluvní strana podnikatelem, pak se příslušný soud s místní příslušností určí na základě adresy sídla hoteliéra uvedené ve výpisu údajů o hoteliérovi z obchodního rejstříku aktuálním v době zahájení příslušného soudního řízení.

18.6 Jednotlivé dohody mají přednost před příslušnými ustanoveními těchto obchodních podmínek v rozsahu, v jakém výslovně obsahují odchylky od těchto obchodních podmínek. Všechna ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti.

18.7 Hoteliér má právo tyto podmínky měnit. Upravené obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem, kdy jsou připojeny k nové smlouvě, a v případě stávající smlouvy o opakovaném plnění dnem, kdy jsou doručeny smluvní straně a/nebo hostovi. V takovém případě musí být nové obchodní podmínky doručeny smluvní straně/hostovi alespoň 7 dní před datem poskytnutí dalších služeb dle smlouvy, jinak se budou vztahovat pouze na ty služby, které budou poskytnuty po uplynutí 7 dní od doručení nových obchodních podmínek. Nová verze se pak vztahuje i na všechny hosty, jejichž pobyt začíná v den účinnosti nové verze nebo později, pokud smluvní strana z důvodu doručení nové verze obchodních podmínek ve lhůtě jednoho týdne od doručení nové verze obchodních podmínek nevypoví smlouvu.

 

Adresa: Haštalská 14, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 225 303 111 E-mail: reservation@maximilianhotel.com

COOKIES